De notaris en het klantenportaal

Vanaf 1 maart 2019 is het mogelijk om uw eigen online dossier in te zien bij Notaris Koene. Één van de manieren om dit te doen is met een zogenaamd klantenportaal.

Een klantenportaal? Wat houdt dat dan in?
Eenvoudig gezegd: het is een manier om u als cliënt van de notaris toegang te geven tot hun documenten en gegevens. Stel je voor: u wilt als cliënt een testament laten maken.

Maar waar moet dit klantenportaal dan aan voldoen? Wat heeft een notaris nodig? Uiteraard is het een middel waarmee wij met u als cliënt communiceren. Dus als eerste stap moet de mogelijkheid bestaan, om berichten naar u te sturen. Als tweede stap willen wij ook dat documenten en akten bij u terecht komen. Ten derde moet u ons natuurlijk ook kunnen bereiken. Daarnaast moet het beveiligd zijn. Goed beveiligd. En het is simpel en klantvriendelijk!
Al deze zaken maken een klantenportaal tot een middel waarmee een modern notariskantoor zich kan onderscheiden in de markt.

Online dossier – documenten delen
Met het klantenportaal heeft u als cliënt 24/7 inzage in uw dossiers. Alle concepten, afschriften, correspondentie en afrekeningen zijn eenvoudig te raadplegen. Daarnaast kunt u direct zien wat de status is van uw dossier. Ook andere betrokkenen, zoals makelaars, adviseurs kan toegang worden gegeven tot bepaalde documenten via het klantenportaal.

Wij behouden als notaris uiteraard altijd de controle over wie toegang krijgt tot welke documenten. Alleen de documenten die worden geüpload worden gedeeld met de partijen die de notaris zelf autoriseert. Al cliënt of andere betrokkene krijgt u een (automatisch) email-bericht met een link naar het klantenportaal. Nadat u zich heeft aangemeld, kan het document worden ingezien en worden gedownload.

Als u dat aangeeft, heeft u ook de mogelijkheid om een document te delen met ons als notaris. U kunt bijvoorbeeld heel gemakkelijk uw identiteitsbewijs toevoegen aan uw dossier in het klantenportaal. Het delen van documenten werkt dus twee kanten op.

Wilt u meer informatie over de klantportaal? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van meer informatie kunnen voorzien

Bouw.jpg

Wat er uit ziet als een gebouw, is een gebouw en hoort bij de grond

Het Hof Den Bosch kreeg de vraag voorgelegd of de eigenaar van de grond automatisch ook eigenaar was van het daar aanwezige schoolgebouw. Er was niets over geregeld in een akte. Bij de bouw was het bedoeld als tijdelijk, voor vijf jaar, en met enige moeite was het gebouw zelfs demontabel. De gebruiker en de grondeigenaar wisten dat. Ook de Belastingdienst beschouwde het gebouw als een zelfstandige, roerende zaak. Maar omdat die bedoeling van tijdelijkheid niet voor iedereen zichtbaar was, bepaalde de rechter dat het gebouw bij de grond hoorde en daarom toebehoorde aan de grondeigenaar.

wedding-vows-1443054.jpg

Tussentijdse verrekening op basis van huwelijkse voorwaarden

Een man betaalde aan zijn echtgenote een groot bedrag. Het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde de eerdere uitspraak van de Rechtbank, dat zij daarover schenkbelasting moest betalen. De echtgenoten stelden ten onrechte dat de betaling een verrekening ter uitvoering van hun huwelijkse voorwaarden betrof. Zij hadden namelijk verzuimd hun huwelijkse voorwaarden aan te passen, voordat de betaling plaatsvond.

money-2696229_960_720.jpg

Kies de juiste vergoedingsbepaling in het samenlevingscontract – 27 november 2018

Een stel had in hun samenlevingscontract bepaald, dat wie meer dan zijn aandeel in “de koopsom en de kosten” had betaald, door de ander vergoed zou worden. Het Hof Den Bosch nam dat letterlijk. Daarom kreeg degene die latere investeringen had gedaan in de verbouwing van de gemeenschappelijke woning bij het einde van het samenlevingscontract daar niets van terug van zijn partner.

divorce-3195578_960_720.jpg

Kies de juiste geschillenclausule – 14 november 2018

In een samenlevingscontract was een clausule opgenomen over geschillen over de uitleg van de opgenomen bepalingen. Omdat het geschil ging over de omvang van het te verdelen vermogen en de manier van verdelen oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat de geschillenregeling niet van toepassing was. Dat zou anders zijn als in de clausule zou staan dat het ook gaat over overige geschillen aangaande de uitvoering van de overeenkomsten.

gelukkig-nieuwjaar-2019-shining-achtergrond_47649-377.jpg

Bereikbaarheid – Jaarwisseling

Vanwege de jaarwisseling is ons kantoor beperkt geopend. Op maandag 31 december 2018 zijn wij tot en met 12:15 uur geopend. Op dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 2019 zijn wij gesloten. Vanaf donderdag 3 januari 2019 zijn wij weer geopend tijdens onze reguliere kantoortijden en zijn wij u weer graag van dienst.

Wij wensen u een hele fijne jaarwisseling en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar.

Een feestelijke groet,
namens alle medewerkers van Kantoor Notaris Koene

9486171_s.jpg

Rechtbanken kijken verschillend naar wat “zakelijke rente” is.

Iemand leende geld aan zijn kind voor de eigen woning. Daarbij werd geen hypothecaire zekerheid gesteld. De Rechtbank Den Haag vond 9% rente te hoog. Bij een in de markt gebruikelijke hypotheekrente van 3% vond de Rechtbank Den Haag 4,5% wel genoeg. Eerder had de Rechtbank Noord-Nederland in een soortgelijk geval 8% rente nog goedgekeurd. Wat wel en niet is toegestaan lijkt aldus af te hangen van de uiteenlopende persoonlijke meningen van de betrokken rechters. Het kind kan de eigenwoningrente aftrekken en heeft daarom baat bij een hoge rente.

gavel-5-1236432.jpg

Vooraf kiezen voor de kantonrechter

De Rechtbank Zeeland heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is om te kiezen voor geschillenbeslechting door de Kantonrechter in plaats van door de Rechtbank. Deze “forumkeuze” kan pas worden gemaakt nadat het geschil is ontstaan en dan nog slechts door partijen samen. In 2013 besliste de Rechtbank Rotterdam ook al zo. Een wet die voorafgaande keuze voor de kantonrechter mogelijk zou maken is niet doorgegaan. Voordeel van een procedure voor de kantonrechter is kostentechnisch, dat er geen advocaat nodig is.

money-problems-1238428.jpg

Doe mij maar wat geld

Het vermogen van een echtpaar bestond hoofdzakelijk uit certificaten ter waarde van miljoenen euro’s. Daarnaast was er ook wat geld. Bij hun echtscheiding kreeg de man de certificaten toegedeeld en nam de vrouw genoegen met het geld. De belastinginspecteur legde daarom een aanslag schenkbelasting op. De Rechtbank Gelderland heeft de aanslag vernietigd, omdat door de inspecteur geen “wil tot bevoordeling” was aangetoond. In dit geval wilde de vrouw namelijk liever contant geld dan een hogere waarde aan certificaten, omdat zij het geld op korte termijn nodig had. De certificaten konden pas over langere tijd geld opbrengen.
In een andere zaak had de Hoge Raad op 15 juni 1994 nog wel een schenking gezien bij een echtscheiding, waarbij één van de echtgenoten de aan haar toekomende miljoenen aan contanten niet hebben wilde, vanwege de nare manier waarop die waren vergaard.

money-2724235_960_720.jpg

Pas op voor schulden van de langstlevende ouder aan broers en zussen

Bij erfenissen met ouders en kinderen wordt vaak alles toegedeeld aan de ouder die het langst leeft (langstlevende). Die ouder blijft daarbij de erfdelen van de kinderen aan hen schuldig, vaak rentedragend. De kantonrechter te Gelderland oordeelde in een nalatenschap van een langstlevende ouder, dat kinderen die die laatste nalatenschap zuiver hadden aanvaard, die schulden en rente moeten betalen aan de kinderen die de nalatenschap beneficiair hadden aanvaard (of verworpen). Het waren geen “onbekende schulden” en het opeisen van de schulden was niet “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar”. Over dat laatste oordeelde een andere rechter in 2013 nog dat de opeising wel “onaanvaardbaar” was. De betalingsverplichting aan andere kinderen zou er ook niet zijn, als alle kinderen dezelfde vorderingen zouden hebben en bovendien allen de nalatenschap op dezelfde wijze zouden hebben aanvaard.